กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
  โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง Bankamyadaeng School ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน    
Language:
สำหรับผู้ดูแลระบบ/สมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
ผลการทดสอบระดับชาติ
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล O-NET ป.6
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    Infographic เพื่อการศึกษา
    กลุ่มที่ 8 บ้านฝางเหนือ
 
    XZMI3y.jpg

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      31 คน

สถิติเดือนนี้:   597 คน

สถิติปีนี้:        37465 คน

สถิติทั้งหมด: 47801 คน

 


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง มุ่งเน้น จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

 

พันธกิจ (Mission)

 

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๒. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำความสามัคคี มีความพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๔. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ทุกภาคีร่วมบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติด้วยระบบคุณภาพ

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่